null

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 1. Szolgáltató adatai

Név:

Relain Media Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely:

1212 Budapest, Széchenyi István utca 25.

Email:

info@relain.hu

Telefon:

+36 30 595 9859

Honlap:

www.relain.hu

 1. A Szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

 1. Adatok kezelése
  1. A kezelt adatok köre
   1. A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében:
 • a számítógép IP-címe
 • domain-név (URL)
 • a hozzáférés adatai
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL)
 • a HTTP válaszkód
 • a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
 • a látogatás időpontja
 • a látogatás időtartama
 • a megtekintett oldalak adatai
 • a használt böngészőprogram neve
 • cookie-k
 1. A hírlevél feliratkozás során kezelt adatok (A hírlevelek a Szolgáltató saját termékeire vonatkozó akciókat, fejlesztéseket tartalmaznak; emailben vagy admin felületen keresztül a Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni.):
 • A felhasználóra vonatkozó személyes adatok
 • Teljes név
 • Email cím
 1. Hibajegy funkciót használók vonatkozásában kezelt adatok köre:
 • Email cím
 • A kapcsolat során megjelenített név
 • A funkció használatának időpontja
 • A funkció használata során lebonyolított kommunikáció
 1. A regisztrált felhasználókra vonatkozóan kezelt személyes adatok köre:
 • A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
 • Természetes személy
  • Születési neve
  • Cím
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
  • Nem természetes személy
   • Cég neve
   • Cím
   • Adószám
   • Email cím
   • Telefonszám
   • Regisztráció és a fiók használatának időpontja
 1. Domain szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan kezelt adatok köre:
 • Regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok köre
 • Természetes személy
  • Születési neve
  • Cím
  • Személyi igazolvány szám
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Nem természetes személy
   • Cég neve
   • Cím
   • Adószám
   • Email cím
   • Telefonszám
 1. Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok kezelése
 • Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
 • Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
 • Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
 • Előfizető tevékenységéből származó logfájlok
 • Domain szolgáltatás megrendeléshez feltöltött dokumentumok
 1. Kezelt adatok tárolásának időtartama

A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.

A Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:

 • Bejövő levelek naplója: 4 hét
 • Kimenő levelek naplója: 4 hét
 • Webszerver használatának forgalmi naplója: 1 év
 • A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 4 hét
 1. A személyes adatok kezelésének a jogcíme

Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,-a kötelező adatkezelés kivételével- kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Relain Media Kft. illetve a Relain Media Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.

Indokolt esetben azonban a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során a Relain Media Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. A Relain Media Kft. nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.

A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

Szolgáltatónak kötelessége .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére személyes adatot átadni.

A .hu végződésű domainek regisztrációja esetén, amennyiben a megrendelés és az ellenérték kifizetése megtörtént, a domain igénylést kötelessége a Szolgáltatónak a központi domain regisztrátor részére (Hureg) továbbítani, ahol ellenőrzésre kerül a megadott adatok helyessége, valamint az igényelt domain jogi megfelelősége. Ezenkívül az Internet Szolgáltatók Tanácsa, a hivatalos .hu domain nyilvántartó (későbbiekben Nyilvántartó) részére kötelező adatszolgáltatással tartozik minden Regisztrátor. A domain használó személyének megállapítását szolgáló adatokat a Nyilvántartó a "WHOIS" adatbázisban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kizárólag abból a célból, hogy a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása, valamint a bejegyzett domain nevekkel, illetve azok használatával kapcsolatos jogos érdekérvényesítése végett a domain használatáért felelős személy kilétének megállapítását lehetővé tegye. A Nyilvántartó adatkezelési szabályzata a http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf linken elérhető.

A .com végződésű és egyéb nemzetközi domain nevek esetén a domain nevek és tulajdonos adatainak nyilvánosságra hozatala tekintetében a https://www.icann.org nemzetközi szabályzata az irányadó.

 1. Adatbiztonság

A Relain Media Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

Saját tulajdonban, a Relain Media Kft.-nél találhatók az adatkezelést kiszolgáló szerverek. A Relain Media Kft. megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.

Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:

 • Megakadályozza a szivárgást
 • Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
 • Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
 • Értesíti az érintett Felhasználókat

Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.

 1. Cookie-szabályzat

Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.

A Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.

A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:

 • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
 • a böngésző típusát és verzióját
 • operációs rendszert
 • hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
 • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
 • a látogatás dátumát és időpontját
 • a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
 • kosárba tett termékeket
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében

A Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja:

 • Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.